Jonas Havord i New Generation Communication, som drifter IK-bygg.

Ta pulsen på bygningsmassen

Bygningsmassen representerer den største realkapitalen kommunene har, og god og forsvarlig forvaltning av bygningsmassen er derfor en kommunal kjerneoppgave. Over 150 norske kommuner har valgt IK-bygg i forvaltningsarbeidet, og tallet er økende.

IK-bygg gir oversikt over gjeldende lov- og regelverk for byggeiere, i tillegg til at løsningen legger til rette for tilstandsrapportering og vedlikeholdsplanlegging, sier Jonas Havord, leder for forretningsutvikling i New Generation Communication, som drifter den nettbaserte løsningen.

– Tilstanden på kommunale bygg har direkte innvirkning på helse, miljø og sikkerhet for brukerne av bygget og representerer store verdier rent økonomisk. IK-bygg effektiviserer arbeidet med å kartlegge og synliggjøre byggenes tilstand og skade-
risiko, og gjør det enklere å prioritere vedlikeholdsarbeidet, sier han.

Store verdier

Norske kommuner forvalter milliardverdier i form av formålsbygg og boliger og er i likhet med andre byggeiere underlagt en lang rekke lover og regler for hvordan disse byggene skal driftes på en sikker og forsvarlig måte. IK-bygg gir en samlet oversikt over hvilke lover og regler som gjelder og er samtidig et verktøy for å vurdere tilstanden til hvert enkelt bygg, forteller Havord.

– IK-bygg viser vei i jungelen av regler og lover som eiere av offentlige bygg til enhver tid er underlagt, sier han.

– Samtidig er det et verktøy som hjelper kommunen med å prioritere og planlegge vedlikeholdsoppgavene for å få mest mulig ut av stramme budsjetter. Ved å besvare en sjekkliste på 165 spørsmål om HMS for hvert bygg, vil man på en enkel måte skaffe seg oversikt over tilstanden til den samlede bygningsmassen, og IK-bygg lar også brukerne gjennomføre en risikoanalyse som kan være svært nyttig når vedlikeholdsbudsjettet skal prioriteres, sier han.

Mye gjort på en halv dag

Spørsmålene besvares med grønt, gult eller rødt trafikklys – i tråd med norsk standard for tilstandsanalyse av byggverk (NS 3424:2012).

– Med IK-bygg får man samlet kunnskap om byggene på ett sted, og informasjonen blir tilgjengelig for hele organisasjonen. Dersom spørsmålene besvares av en person med inngående kjennskap til bygget, tar registreringen sjelden over en halv dag, og prisstrukturen reflekterer et ønske om at dette skal være et system som er tilgjengelig for alle byggeiere, sier Havord.

– Sjekklisten blir jevnlig oppdatert og reflekterer alltid gjeldende lovverk, understreker han.

Når bygningsmassen er registrert i IK-bygg, blir både tilstandsrapportering og prioritering av oppgaver vesentlig enklere.

– Det er kommunestyret som formelt sett er ansvarlige som eiere av kommunale bygg, og IK-bygg gjør det enkelt å rapportere, sier Havord.

– Det samme gjelder rapportering til tilsynsmyndighetene. Ved siden av eierrollen, er forvalter, utfører og bruker roller i systemet.

– Ofte vil det være en person som er utfører – det vil si drifter av bygget – som foretar registreringen, men også brukersiden – det vil si leietakere – bør involveres, slik at bygget blir vurdert fra flere synsvinkler. Det vil gi mest mulig objektive data, noe blant annet forsikringsbransjen og tilsynsmyndigheter som brannvesenet og Arbeidstilsynet, er opptatt av, sier Havord.

Aggregerte data: IK-bygg tilstandsbarometer

Per i dag benytter rundt 150 kommuner IK-bygg i sin byggforvaltning. Samlet sett gir dataene i systemet en god oversikt over den samlede tilstanden for byggene i kommune-Norge, og gir et unikt innblikk i forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet på norske skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem, omsorgsbygg og rådhus/administrasjonsbygg.

– Tilstandsbarometeret er offentlig tilgjengelig på nett, og det gir et unikt innblikk i tilstanden til norske bygg, forteller Havord. – Som bruker av IK-bygg tilstandsbarometer kan du enkelt gjøre spørringer på byggtyper og temaområder og raskt se hvordan tilstanden er på et nasjonalt nivå, sier han.

Med IK-bygg får man samlet kunnskap om byggene ett sted, og informasjonen blir tilgjengelig for hele organisasjonen.

Følgende områder dekkes av IK-bygg:

  • Ytre miljø (Flom- og skredfare m.m.)
  • Inneklima
  • Brann og beredskap
  • Universell utforming
  • Tilstand tekniske anlegg – el/VVS
  • Byggets tilstand – utvendige og innvendige forhold