Rune Aale-Hansen er direktør for NKF.

Kommunesektoren har levert

– De siste månedene har vært krevende, men samtidig faglig inspirerende, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.  Han mener flere fag har fått et fortjent løft under krisen, og NKF har fulgt opp.

Særlig har digitaliseringsarbeidet fått kraftig løft, og resultatet er at kommune-Norge møter hverdagen mer effektivt enn før, sier Aale-Hansen. NKF har støttet oppunder utviklingen på flere måter. I mai ble NKF Prosjekthjelper lansert, et nettbasert verktøy som gir kommunene støtte til utforming av digitale kravspesifikasjoner til formålsbygg.

– Kommunene er Norges største byggherre, og Prosjekthjelperen er laget for å bistå med å utforme gode kravspesifikasjoner til bruk i anbud og planlegging, sier Aale-Hansen.

– Beregninger tilsier at verktøyet kan bidra til en reduksjon på opp mot et halvt år i prosjekteringstid, og kostnadene reduseres med opp mot ti prosent, forteller han.

Bare få måneder etter lanseringen er verktøyet blitt tatt i bruk av over tretti kommuner, og tallet øker fort. Per i dag foreligger prosjekthjelperen for boliger, barnehager, skoler, sykehjem og brannstasjoner, men arbeidet med å utvide tilbudet pågår for fullt.

– Prosjekthjelper for kulturbygg, idrettsbygg, flerbrukshaller og svømmehall er under utvikling, og vi har store forventninger til dette arbeidet, sier Aale-Hansen.

– Verktøyet er utarbeidet i samarbeid med de ti største byene i Norge og er basert på beste praksis. Her er det mye å hente, både når det gjelder kvalitet og effektivitet, fastslår han.

– Målet er å etablere et viktig verktøy som alle kan ta i bruk.

Prosjekthjelperen er et godt eksempel på hva NKFs virksomhet handler om, nemlig deling av kompetanse mellom norske kommuner. Med ulik geografi, økonomi og befolkningsgrunnlag har kommunene også ulike forutsetninger for å drive sin virksomhet, og gjennom veiledere, nettverksbygging, kurs og samlinger arbeider NKF for kompetansedeling og -overføring i kommunalteknisk sektor. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og vei og trafikk. Den ideelle organisasjonen har over 400 virksomhetsmedlemmer, der 95 prosent av norske kommuner er representert. Aale-Hansen forteller om en engasjert og offensiv sektor.

– Det er all grunn til å berømme det kommunaltekniske feltet for arbeidet under korona-krisen, sier han. Prosjekter er blitt forsert for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser, og de ansatte har stått på for å holde samfunnsmaskineriet i gang, forteller han. Et av områdene som har fått sterkt økende oppmerksomhet, er renhold.

– Pandemien har skapt en helt ny forståelse for hva renhold betyr og hvilken betydning godt renhold har for driften av bygningsmassen. Vi har lenge arbeidet for å øke oppmerksomheten på renhold, og nå ser vi at smittevern og renhold blir anerkjent som et viktig fag, sier han.

– I sykehjem, skoler og barnehager har det blitt gjort en skjerpet innsats for å holde smitten nede, og sektoren har uten tvil bidratt til det lave smittetallet i Norge, mener Aale-Hansen som er opptatt av at sektoren blir skjermet for økonomiske kutt fremover.

– Det er klart at pandemien har medført økte kostnader i kommunalteknisk sektor, for eksempel til renhold. Vi appellerer til kommunalministeren om å være imøtekommende overfor en sektor som har gjort en stor innsats og regner med forståelse for at dette er en samfunnskritisk sektor som ikke bør utsettes for økonomiske kutt nå, sier han.

– For mens svært mange er opptatt av å opprettholde velferdstiltak, er kommunalteknisk sektor selve grunnsteinen i samfunnsmaskineriet, påpeker Aale-Hansen.

– Uten barnehager, skoler og veier stanser samfunnet opp. Det er viktigere enn noensinne at vi verner om disse helt grunnleggende funksjonene, sier han.

– Så skal vi i NKF fortsette vår innsats for at kommunalteknisk sektor leverer gode tjenester til innbyggere over hele landet.

Det er all grunn til å berømme det kommunaltekniske feltet for arbeidet under korona-krisen.