ViA-senteret er sentralt plassert i UiTs campus Alta.

Digital innovasjon på nordkalotten

I Alta satser kommunen og bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) i samarbeid med UIT, Campus Alta, bredt på digitalisering. Sentralt i satsingen er et digitalt BA-senter som tilrettelegger for undervisning og kompetanseheving i heldigitale, BIM-baserte måter å bestille, prosjektere, planlegge, levere og drifte bygg og anlegg.

Det er Alta kommune som i samarbeid med Uit Norges arktiske universitet og Smart Construction Cluster har investert i landets første digitale BA-senter, Visualiseringssenteret i Arktis (ViA). Her får BAE-bransjen i Alta tilgang til avansert utstyr som gjør det mulig å visualisere og kommunisere bygge- og planprosjekter, og på den måten øke involvering av innbyggere, politikere og bedrifter, forteller Hallgeir Strifeldt, som leder planavdelingen i Alta kommune.  Han er tidligere styremedlem for NKFs fagforum for plan og miljø.

ViA – senteret ble åpnet i april 2019 og er ment å støtte samspillorienterte plan- og byggeprosesser, sier Strifeldt.

– Her får næringen nye muligheter til å visualisere prosjektene og på den måten oppnå det beste sluttresultatet ved at feil og endringsbehov fanges opp før spaden stikkes i jorden, sier han.

Det er en gammel sløydsal ved UiT som nå er blitt bygd om til en digital smie. Her får brukeren tilgang til en såkalt 3D-hule, minglerom og klasserom. Klasserommet er utstyrt med en 6 meter lang interaktiv vegg, og i minglerommet er det lagt til rette for servering. Kjernen i senteret er 3D-hulen, der tilskueren er omgitt av skjermer som viser tegninger i 3D, noe som muliggjør en følelse av å bevege seg inne i bygningene som vises på skjermen. Rommet kan minne om et perfekt miljø for å spille avanserte dataspill.

– Visningsteknologien kan benyttes til å vise digitale tvillinger i form av BIM-modeller, og hensikten er å realisere digitaliseringsgevinster. Det er mye lettere å forstå innholdet i en 3D-modell i naturlig størrelse enn å lese tegninger, sier Strifeldt.

– Det gjelder alle grupper som har behov for å sette seg inn i byggeplaner.

Og senteret har allerede bidratt til at kostbare feil er blitt avverget.

– Da vi skulle bygge nytt omsorgssenter, viste modellene at mange baderom var planlagt for små. Det dreide seg om en investering på flere millioner kroner, sier Strifeldt.

Ved siden av å betjene regionens BAE-næring, blir senteret også brukt til 
undervisning. UiT har plassert sitt nasjonale kompetansesenter for digitalisering av bygg og anlegg i Alta, noe som bidrar sterkt til det faglige miljøet, sier universitetslektor Peter Danielsen ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi. Han arbeider kontinuerlig med å utvikle mulighetene for bruken av senteret, og ser store muligheter.

– Studentene som utdannes her, får tidlig berøring med digitale arbeids- og tankeprosesser. Vi ønsker at de skal se på seg selv som «agenter» for digitalisering, noe som på sikt vil styrke konkurransekraften i næringen, sier han.

– Vi ser at våre studenter går rett inn i prosjektlederstillinger, det er spennende for næringen.

Tor Arne Bellika er prosjektleder i Smart Construction Cluster, den tredje partneren bak Via-senteret.

– Smart Construction Cluster er en næringsklynge som har som visjon å tilrettelegge for omstilling og digitalisering av BAE-næringen, sier han.

– Vi jobber med å bygge bro mellom IKT-bransjen, oppdragsgivere og BAE-næringen, og målet er like klart som det er ambisiøst.

– Vi skal skape ledende innovasjonsarenaer for den fulldigitaliserte Bygge-, Anleggs- og Eiendomsnæringen, sier han.

– ViA-senteret her i Alta er et viktig skritt for å gi næringen en plattform for utprøving og erfaring med denne teknologien.

Arkitekt og styreleder Henning Bek mener at digitalisering gir store arkitektfaglige muligheter, og peker særlig på muligheten til å involvere brukere i designprosessen fra dag én. I arbeidet med ny brannstasjon i kommunen, ble brannmannskapene invitert inn til 3D-hulen for å gi tilbakemeldinger på det de så.

– Det gjorde det lett å forstå bygget, og vi fikk verdifulle tilbakemeldinger fra folk som virkelig vet hva som er viktig. Det bidrar også til å skape en følelse av eierskap blant de som faktisk skal ta bygget i bruk, sier han. På sikt håper Bek at ViA-senteret vil bli et av flere tilsvarende sentre i hele Norge.

– Med et nettverk av visningssentre som baserer seg på den samme teknologien, vil vi få en nasjonal infrastruktur som helt klart vil ha stor betydning for digitaliserings-arbeidet, sier han.

– Men det er viktig at den baserer seg på de samme standardene.

Alta kommune har lenge hatt en ambisiøs holdning til både byggesak og planarbeid og har bygd opp en stor digital infrastruktur der senteret passer inn som hånd i hanske. Digitalt kartsystem, digitalt eByggesakssystem og digitale planbestemmelser er på plass, og nå planlegger kommunen å eksperimentere med 3D-planer i tråd med nye nasjonale standarder. ViA-senteret får en naturlig rolle.

– Vi kan bruke senteret til mer enn å gå inn i bygninger. Med dette utstyret kan vi for eksempel også vise områdereguleringer og landskap i 3D, og få til mye mer effektive mulighetsstudier. Vi jobber blant annet med helt naturtro modeller av enkelte områder, der vi kan legge inn modeller i konkrete situasjoner, sier han.

– På sikt vil vi kanskje ha modeller av hele Alta.

I 3D-hula kan man vise både bygninger, eller som her, planområder i 3D. Foto: Kjell Jørgen Holbye
Vi jobber med å bygge bro mellom IKT-bransjen, oppdragsgivere og BAE-næringen