ARTIKKELANNONSE
Illustrasjon/Sweco

Er vi forberedt på fremtidens klima?

Kraftigere nedbør, høyere havnivå og villere vær vil i fremtiden skape nye utfordringer for norske byer og samfunn. Sweco vet hvordan klimarobust bebyggelse og samfunn skal sikres.

Klimaet endrer seg, og medfører at hendelser som i dag er sjeldne, vil intreffe oftere i fremtiden, og flere områder enn i dag vil være utsatt for skader fra ekstreme naturhendelser. Dette stiller kommuner og utbyggere ovenfor nye krav til planlegging av ny bebyggelse og sikring av eksisterende bebyggelse.

– For å sikre et klimarobust samfunn må vi jobbe tverrfaglig allerede på planleggingsstadiet, sier Torunn Hognestad, landskapsarkitekt i Sweco.

 

Fremtidens klimautfordringer krever tverrfaglige løsninger

Sweco jobber med ulike utredninger hvor flere fag jobber sammen om hvordan vi skal leve med et endret klima, og hvordan vi kan bruke planverktøyene strategisk. En av løsningene som kartlegger og prioriterer tiltak mot overvannsflom, er skybruddsmasterplaner.

– En skybruddsmasterplan er en overordnet plan for helhetlig håndtering av ekstremregn i et nedbørsfelt. Målet med planen er å avdekke hvordan vi kan lede nedbør fra et område hvor det gjør skade, til et område hvor det ikke skaper problemer. Spesielt viktig er det å kartlegge hvilke arealer som er nødvendige å benytte for overvannshåndtering og klimatilpasning, sier VA-rådgiver Torbjørn Friborg.

Ved å ha en god, overordnet plan kan man tilpasse arealplaner og andre prosjekter slik at man oppnår den gode helheten i nedbørsfeltet. Ofte er det små tilpasninger i et prosjekt som skal til for å skape store forbedringer.

– I Sweco mener vi at det er mulig å planlegge slik at arealene skal kunne benyttes til andre formål mellom ekstremhendelsene, til glede og nytte for samfunnet, legger Hognestad til.

 

Havnivåstigning og stormflo

En annen utfordring som klimaendringene medfører er havnivåstigning og stormflo. Dette vil flere av byene langs kysten merke, for eksempel Tromsø. I Tromsø vil disse klimaendringene skape utfordringer, spesielt for den delen av byen som er bygget på lave utfyllinger utenfor den opprinnelige strandlinjen. På vegne av Tromsø kommune har Sweco utarbeidet et konsept for hvordan kommunen kan utvikle byen på en klimarobust måte, samtidig som man legger til rette for at dagens bebyggelse sikres mot fremtidens ekstremvær.

Hognestad understreker at kommunenes overordnede planlegging vil bli viktig i tiden fremover, og roser 
Tromsø kommune for deres arbeid med klimatilpasning.

– Med dette konseptet har kommunen fått en verktøykasse som de kan bruke til å stille krav i plansaker, samtidig som den kan brukes i forbindelse med overordnet planlegging, sier hun.

 

Arena for samhandling

For å planlegge for klimatilpasset utbygging må alle fagområder bidra med sin kunnskap, men det kan være vanskelig å finne en arena for å ta tak i utfordringene.

– I flere av prosjektene ønsker kundene at vi gjennomfører tverrfaglige workshops, og tilbakemeldingene på disse er svært gode, sier Friborg, og avslutter:

– Mange sier at de nå ser bedre hvordan de er en viktig brikke i det store puslespillet som gir klimarobuste byer og samfunn.

Dette er Sweco:

  • Europas ledende arkitektur- og ingeniørvirksomhet bestående av 18 500 medarbeidere.
  • Sweco Norge består av 1850 rådgivere innen ingeniør-, arkitektur- og miljøfag som sammen gjennomfører 8000 prosjekter hvert år
  • Sweco har spisskompetanse på tverrfaglig rådgivning innenfor blant annet naturfare, klimatilpasning, overvannshåndtering og byutvikling.
Sivilingeniør Vann- og miljø-teknikk Torbjørn Friborg
Landskapsarkitekt MNLA Torunn Hognestad