Vi former fremtids-Norge

Norsk Kommunalteknisk Forening ble stiftet i 1907, og er en ideell organisasjon som formidler kunnskap innenfor de kommunaltekniske fagområdene: Bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp, veg og uteområder.

I mer enn 110 år har Norsk Kommunalteknisk Forening bidratt til kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

Våre medlemmer utgjør et landsdekkende og aktivt nettverk som hver dag bidrar til å etablere beste praksis innen drift og forvaltning i kommunene. I samarbeid bl.a. med Bygg21 skal vi synliggjøre og spre de beste eksemplene – og med det bidra til å effektivisere den offentlige forvaltningen ytterligere.

 

Hele landet i arbeid

Tusenvis av engasjerte mennesker jobber hver dag for at du skal komme deg trygt frem på landets 43 000 km med vei og sykkelstier. Noen sørger for at du har rent vann i springen hver dag, mens andre sørger for at kloakk og avfall blir håndtert på en effektiv måte. I flere kommuner er søppelsystemet lagt under jorda! NKF bidrar også til en bærekraftig arealplanlegging og digitalisering av kommunalt planarbeid og digital byggesaksbehandling.

 

Trygge bygg med ikbygg.no

Til driften for eksempel av barnehager, skoler og sykehjem er det knyttet et vell av regler.

For å gjøre jobben enklere og mer effektivt har NKF utviklet et brukervennlig IT-verktøy som dokumenterer oppfyllelse av myndighetskrav samt kartlegger og visualiserer byggets tilstand, skaderisiko og ev. behov for oppgradering.

Oversikt og kontroll bidrar til trygge lekeplasser, godt inneklima og god tilgjengelighet alle. Vi sørger også for at kommunens uteområder ivaretas året rundt, til glede for innbyggerne.

 

Norges største byggeier

– grønn, smart og nyskapende

Kommunene anskaffer årlig bygg for nærmere 25 milliarder kroner og eier over 25 millioner kvadratmeter bygningsmasse, noe som gjør dem til Norges største byggeier. Ved å stille krav til leverandørene bidrar vi til innovasjon og en bærekraftig utvikling. NKF har også vært initiativtager til å etablere Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner.

 

Digitalisering og et grønt skifte = sant

Kommunene er hjørnesteiner i samfunnet, med ansvar bl.a. for skole og helse, og i den digitale verden vil det være mulig og effektivt å knytte byggene og brukerne av byggene sammen.

Det vil kunne spare samfunnet for store beløp, uten at personvernet blir truet.

 

Vær med på å forme fremtids-Norge!

illustration (2)
For å gjøre jobben enklere og mer effektivt har NKF utviklet et brukervennlig IT-verktøy som dokumenterer oppfyllelse av myndighetskrav og kartlegger og visualiserer byggets tilstand, skaderisiko og ev. behov for oppgradering.