TOP IMG_7815_grey
Ikbygg.no ble kåret til den mest innovative utstilleren på høstens konferanse «Fra analoge til digitale bygg». Tok imot prisen: Dr.ing. Fredrik Horjen, Bernt Øvern (kundeansvarlig, New Generation Communication/forvalter ikbygg.no for NKF), Harald Andersen (hjernen bak ikbygg.no).
Foto: Kjell Jørgen Holbye.

IK-bygg – innovativ internkontroll

Norske kommuner eier og forvalter enorme verdier i form av bygg på vegne av innbyggerne, og god internkontroll er viktig for å kartlegge tilstand og skaderisiko i bygningsmassen. IK-Bygg gjør jobben enkel og oversiktlig.

Det er en lang rekke regler, lover og forskrifter som regulerer bygningseieres offentligrettslige ansvar. IK-bygg begynte med at alle disse reglene ble samlet på ett sted, forteller Fredrik Horjen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

 

– Da vi la ut oversikten på våre hjemmesider, ble den lastet ned over 2000 ganger det første året. Behovet var stort, sier han.

 

Komplett internkontroll

God internkontroll er viktig for å oppfylle kravene i regelverket, men også fordi det gjør byggeiere i stand til å foreta de riktige prioriteringene i vedlikeholdsarbeidet og dermed bruke budsjettkronene på best mulig måte. Skader som blir avverget i tide, er også penger spart. Ideen om å utvikle et internkontrollsystem basert på oversikten over regelverket ble født.

– Det var Harald Andersen som hadde ideen. Resultatet er et internkontrollsystem med 200 sjekkpunkter som dekker alle områder og er basert på gjeldende regelverk, sier Horjen.

– Systemet er webbasert og kan brukes på nettbrett og mobil, sier han. Systemet ivaretar fire roller: forvalter, eier, utfører og bruker.

– IK-bygg er et komplett produkt som tar høyde for alle aspekter ved tilstandsrapportering og internkontroll, sier Horjen.

– Hver kommune har en superbruker som gir tilgang til så mange brukere han eller hun ønsker.

 

Tung revisjonsgruppe

Verden er i kontinuerlig endring, og for å sikre oppdatering og samsvar med eksisterende regelverk har IK-bygg en tung revisjonsgruppe som er med på å oppdatere sjekklisten og kvalitetssikre systemet. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), KLP Skadeforsikring, Norsk Brannvernforening, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og NKF bygg og eiendom er representert i revisjonsgruppen.

– Vår revisjonsgruppe er sammensatt av alle de sentrale instansene når det gjelder bygg. Dette sikrer at vi alltid er relevanteog oppdaterte, sier Horjen.

 

IK-tilstandsbarometer for kommunale bygg

I tillegg til fordelene knyttet til aktiv og god internkontroll gir IK-bygg muligheten til å se data på aggregert nivå fra alle kommuner som bruker IK-bygg. Tilstandsbarometeret er åpent tilgjengelig på nett. Det viser utviklingen for hvert av de 200 sjekkpunktene og gir viktig informasjon om hva kommunene har mest problemer med.

– Statistikken viser ikke tilstanden i enkeltkommuner, bare aggregerte data. Det er viktig at brukerne har trygghet for at deres data blir behandlet på en riktig og god måte, sier Horjen, som oppfordrer alle interesserte til å besøke ikbygg.no.

 

 

SIDE Fredrik Horjen 2_svartvit
– Målet med IK-bygg er at innbyggerne skal kunne få informasjon om tilstanden til barnehagen eller skolen der barna går. Hvordan er inneklimaet? Hvordan er brannsikkerheten på sykehjemmet? Dette er informasjon som bør gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside, sier Dr.ing. Fredrik Horjen, som har bidratt til utviklingen av ikbygg.no.
Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Målet med IK-bygg:

Tilstanden på kommunens (innbyggernes) bygg burde ikke være en hemmelighet – tvert mot. Innbyggerne bør kunne få informasjon om tilstanden på barnehagen eller skolen der barna går. Dette er informasjon som må gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. www.ikbygg.no