TOP trafikk verdal kommune 2[1]
Det er mange farlige situasjoner som kan oppstå. Derfor er det viktig at alle kommunens ansatte, etater og innbyggere har sikkerhetsfanen høyt hevet og kjenner sitt ansvar.
Foto: Anne-Lise Aakervik

Stort engasjement da Verdal kommune ble trafikksikker

Målsetningen var å bli godkjent som trafikksikker kommune etter Trygg Trafikks ordning i løpet av 2016. Et mål de nådde i november samme år.

– Vi ble nysgjerrig på ordningen til Trygg Trafikk fordi det ville bety at vi måtte tenke enda mer målretta om trafikksikkerhet i kommunen, sier Oddvar Govasmark, som jobber i teknisk etat og er sekretær for trafikksikkerhetsutvalget.

Med på laget fikk de Anne Grete Wold som da jobbet i utviklingsstaben i Innherred Samkommune. Hun bisto med å utvide arbeidet til ikke bare å handle om teknisk etat og fysiske grep, sier Govasmark.

– Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for at hele kommunen jobber godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet, sier Anne Grete Wold som berømmer trafikksikkerhetsutvalget i kommunen for å satse på dette. 

Politikerne er med!
Det første som ble gjort var å forankre arbeidet politisk. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra alle sektorer i kommune kom raskt på plass. Dette sikret framdrift og helhet i prosjektet.

For å få ytterligere hjelp og nye innfallsvinkler og tenkemåter rundt trafikksikkerhet etablerte de en stor ressursgruppe. Her satt representanter fra idrettsråd, ungdomsråd, eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til folk fra helsesektor, trafikkskoler, busselskap, frivillighet og innvandrere og videregående skoler.

– Slik fikk vi spredt informasjon og vi fikk mange til å engasjere seg, og ta ansvar for å tenke sikkerhet rundt eget arbeid, sier Wold. Vår filosofi er at jo fler dess bedre er det. Da får alle mulighet til å komme med innspill, forslag og løsninger. Og de tar ansvar.

– Jeg vil si at dette var noe av det smarteste vi gjorde. Vi fikk innspill vi selv aldri hadde tenkt på, sier Govasmark.

Idretten tar tak
Idretten har ofte arrangement som samler mange barn, som skirenn, fotballcup eller andre ting. Dette generer gjerne mye trafikk med å bringe og hente. Noe som kan skape trafikkfarlige situasjoner. – Vi utfordret derfor idrettsrådet til å ta ansvar og tenke sikkerhet rundt slike arrangement, og sørge for at denne kunnskapen kommer idrettslagene og arrangøren til gode. Bevisstheten må være på topp hele tiden, forteller Oddvar Govasmark.

Evigvarende arbeid

Tanken er at vi fortsatt skal invitere ressursgruppene til møte to ganger i året for å oppsummere, og få nye innspill. Vi har i arbeidet med godkjenningen invitert kommunens enhetsledere for å fortelle om hvilke forpliktelser som ligger hos den enkelte i forhold til trafikksikkerhet. Vi ser at det er viktig å bevisstgjøre hver enkelt ansatte i kommunen, sier Govasmark.

Verdal kommune har nå et verktøy de kan bruke i dette arbeidet gjennom temaplan trafikksikkerhet 2017-2020. Og dette vil gi resultater.

– Vi har alltid hatt mange gode ønsker og forslag om hva vi vil, men få svar på om de faktisk ble oppfylt. Nå har vi f.eks. knyttet alle tiltakene opp mot økonomisk plan, for å sikre finansiering. Da er vi et skritt nærmere, forteller en godt fornøyd Oddvar Govasmark.

– Men det største suksesskriteriet er kanskje tverrfagligheten i prosjektet. Vi har klart å engasjere og ansvarliggjøre både kommune, ansatte og frivillige, sier Anne Grete Wold.

Verdal kommune fikk på tampen av 2017 Nord-Trøndelag Fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for arbeidet med å bli trafikksikkerkommune.

Trygg Trafikk: Viktig arbeid

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

– Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning fra Trygg Trafikk som sikrer at alle etatene i kommunen kjenner sitt ansvar og tar det, sier Frode T. Skjervø, distriktsleder i Nord-Trøndelag. Prosessen går ut på å løfte fokuset på trafikksikkerhet opp og ut over den tradisjonelle tenkningen, som gjerne dreier seg om fysiske tiltak. – Verdal kommune har lykkes fordi de ansatte en prosessleder med fokus og gjennomføringskraft. Her skal nemlig etater som kanskje ikke er vant til å ha en rolle i trafikksikkerhetsarbeid bli bevisst sin rolle. Verdal gjorde noe lurt da de involverte bredt tidlig i arbeidet. Slik sikret de seg bred støtte og engasjement, sier Skjervø.

 

Verdal kommune har lyktes fordi den ansatte en prosessleder med fokus og gjennomføringskraft.