TOP IMG_8539
Torbjørn Vinje er direktør i NKF og brenner for kompetansebygging i kommunalteknisk sektor.
Foto: Kjell Jørgen Holbye

På lag med innbyggerne

Dagens Norsk Kommunalteknisk Forening ble stiftet i 1907 som Kommunale ingeniørers forening. I dag er den åpne foreningen en viktig kunnskapsformidler for teknisk sektor i norske kommuner, forteller daglig leder Torbjørn Vinje.

Gjennom nettverksgrupper og omfattende kurs- og konferansevirksomhet driver NKF kompetanse- og nettverksbygging i kommunal sektor. Virksomheten er bygget rundt fem fagområder, hvert med sitt eget, eksterne fagstyre: Byggesak; bygg- og eiendom; infrastruktur; plan og miljø og vei og trafikk.

– Vårt mål er å spre kunnskap og kompetanse i tillegg til å sørge for nettverksbygging og kompetansedeling ute i kommunene, sier Torbjørn Vinje, som har ledet NKF siden 2009. – Mange innser ikke hvor avhengige de er av offentlige tjenester, og hvor stor innsats som gjøres hver eneste dag for at de skal fungere optimalt. Vi forventer kvalitet på veier, transport, drikkevann, avfallshåndtering, strømforsyning, barnehager, skoler, sykehus og gamlehjem, for å nevne noe. Vår visjon er Kunnskapsdeling for et bedre samfunn – og det er virkelig nødvendig med kunnskap for å få et moderne samfunn til å fungere knirkefritt, sier Vinje entusiastisk.

– Vi bruker offentlige tjenester fra vugge til grav. Når tjenestene ikke fungerer, klager vi. Et godt eksempel er søppelhåndteringen i Oslo kommune, der over 30 000 klager ble sendt inn. Søppelkaoset er også et eksempel på viktigheten av god bestillerkompetanse hos offentlige oppdragsgivere, sier Vinje. – Det offentlige har ansvaret, selv om mange tjenester er satt ut til private, påpeker han. Det krever stor bestillerkompetanse i kommunenes anskaffelsesavdelinger. – Et av våre nye prosjekter har som mål å bedre bestillerkompetansen hos kommunale oppdragsgivere innen bygg og eiendom, noe som i neste omgang vil gi bedre og billigere bygg. Prosjektet har også overføringsverdi til andre områder, blant annet avfallshåndtering og vedlikehold av kommunale veger, sier Vinje.

NKF er en åpen og ideell organisasjon, og organiserer blant annet 90 prosent av landets kommuner. I tillegg kan enkeltpersoner og bedrifter bli medlemmer. – Medlemskap i NKF er åpent, og vi har en rekke bedrifter og konsulenter som jobber opp mot kommunal sektor som medlemmer, sier Vinje. – Gjennom medlemskap i NKF får de en viktig arena for nettverks- og kompetansebygging som kommer alle til gode, sier han.

Siden starten i 1907 har det skjedd mye. Fra å være en organisasjon for (mannlige) ingeniører var arbeidet lenge organisert som fylkesvise avdelinger. De siste fylkesavdelingene ble nedlagt i 2016, og administrasjonen på 10 står i dag for virksomheten sammen med de tillitsvalgte i fagfora – med utstrakt bruk av eksterne spesialister. – Vi i administrasjonen er for det meste generalister, sier Vinje, som selv er utdannet innen økonomi, prosjektstyring og IKT. – På den måten beholder vi en fleksibel og sulten organisasjon, og kan ta inn det beste av ekstern kompetanse.

Vinje ser flere viktige utviklingstrekk. Stikkord er digitalisering og profesjonalisering. Særlig tror han digitaliseringen vil gi store endringer – og kanskje på områder vi ikke engang har forestilt oss.  – I årene framover vil det komme stadig flere digitale tjenester, blant annet innenfor velferd, som gjør det lettere å bo lengre hjemme når vi blir eldre. Mulighetene øker gjennom teknologien, og vi forventer at kommunene tar den i bruk. Vi i NKF deltar aktivt i utviklingen, blant annet med en planlagt tverrfaglig veileder til digitalisering, forteller han. Han mener vi nordmenn bør være glade og stolte av det offentlige tjenestetilbudet.

– Norge og noen få andre land er i en særstilling med hensyn til offentlige tjenestetilbud. Tenk deg at du selv må betale for dine barns utdanning, og bare kan sende ett av dem på skole. Tenk deg at du har fått prostatakreft, men det offentlige gir deg ingen tilbud. Tenk deg at avfallet brennes rett utenfor byen, og ved de rette vindforholdene må du holde deg innendørs. Tenk deg at snøen laver ned, men ingen kommer. Det er stille det. Neste gang du hører lyden av kommunen som vekker deg med en brøytebil, tenk gode tanker!

 

Mulighetene øker gjennom teknologien, og vi forventer at kommunene tar den i bruk.