ARTIKKELANNONSE
TOP Villa NOR 21 migrert - Picture6_ny
Nå legges det til rette for at digitale bygningsmodeller (BIM) kan benyttes som en del av byggesaken. Illustrasjon: BIM fra Graphisoft

Legger til rette for digital byggesøknad

Med prosjektet Fellestjenester BYGG legger Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i disse dager til rette for digitalisert byggesøknad via Altinn. – Til forskjell fra tradisjonelle, statlige IKT-prosjekter, har vi lagt vekt på et omfattende samarbeid med leverandørindustrien, og vi ønsker å utvikle en plattform for systemutviklere snarere enn en endelig sluttbrukerløsning, sier direktør Morten Lie i DiBK.

Målet er etablering av en digital byggesøknadstjeneste i Altinn, der blant annet all informasjon som allerede finnes lagret om planverk og geodata på den aktuelle tomten blir forhåndsutfylt i søknadsløsningene, og der brukeren – alt fra profesjonelle utbyggere, arkitekter og entreprenører til menigmann – bare trenger å registrere informasjonen én gang.

 

– Ideen er å utnytte potensialet som ligger i digitalisering både til å innhente korrekt informasjon, og sørge for at søknader blir levert på riktig måte. I tillegg vil all kommunikasjon om prosjektet foregå via Altinn, noe som vil spare store summer i blant annet porto. Digitalisering av byggesøknader vil spare både kommunale saksbehandlere og søker for stor arbeidsinnsats, og våre beregninger viser et potensial på i overkant av 350 millioner kroner årlig, sier Lie. – Dette er et konservativt estimat, og vi tror på enda større gevinst når systemene er ferdig utviklet og tatt i bruk, sier han. Ledestjernen er den ferdig utfylte selvangivelsen, der statlig informasjon legges inn før brukeren mottar den.

 

I alt 17 firmaer har fått konsesjon for å utvikle tjenester i systemet. Strategien er å la næringslivsaktører utvikle spesialiserte applikasjoner for forskjellige brukersegmenter, slik at for eksempel arkitekter og entreprenører får tilgang til byggesøknadsprogramvare som er spesialtilpasset deres behov. – Vår strategi er å sikre innovasjon i utviklingen av applikasjonen på plattformen til tredjeparter. Vi tror at dette er en mer robust løsning enn å stå for hele applikasjonsutviklingen selv, sier Lie. –  Vår rolle er å tilrettelegge for tjenestene på selve Altinn-plattformen.

 

Gjennom søkerapplikasjonene vil brukerne sende data til Fellestjenester BYGG i Altinn, som igjen vil kontrollere søknadene før de videresendes i et standardisert format til kommunale saksbehandlere. – Erfaringer tilsier at en stor del av saksbehandlingen i kommunene består i informasjonsinnhenting, og ved å tilgjengeliggjøre geodata- og planinformasjon allerede i søknadsprosessen vil det bli vesentlig enklere å søke, i tillegg til at søknadene vil bli mye mer korrekte. Det vil hele samfunnet tjene på, sier Lie. I dag er ca 40 prosent av byggesøknadene mangelfulle når kommunen mottar dem, og dette skaper merarbeid både for  de om søker og kommunen.

 

Undersøkelser viser at byggesøknader er den offentlige tjenesten som skårer klart lavest på tilfredshet. Lie tror at Fellestjenester BYGG vil bidra til større tilfredshet blant søkere om byggetillatelse. – Et av våre mål er at brukeren skal slippe å forholde seg til den statlige sektorinndelingen. Allerede i piloten, som nå testes, vil for eksempel Arbeidstilsynet kunne motta alle relevante søknader automatisk. På den måten vil aktuelle organer motta søknader på et tidligere tidspunkt, noe som vil redusere behovet for kostbar omprosjektering, sier direktøren. – Alt i alt er vårt motto for tjenesten enkel, sier han. – Det skal være enkelt å gjøre ting riktig.

 

 

SIDE Direktør Morten Lie Direktoratet for byggkvalitet_høyoppløselig
Direktør i Direktoratet for byggkvalitet Morten Lie.
Foto: Morten Brakestad