ARTIKKELANNONSE
øpdbild

Skreddersydde va-løsninger i vanskelige omgivelser

ØPD er en ledende leverandør og installatør av komplette rør og rørløsninger i termoplast.

Vann og trykkavløp

I områder med spredt bebyggelse er det ofte utfordringer knyttet til vann- og avløpssystemer. Avløpsvann som slippes direkte ut i sjøen, gir miljøbelastning og må unngås.

EUs vanndirektiv skal bidra til å hindre at urenset vann slippes ut i sjøen, eller kommer ned i grunnvannet og forurenser det. Stort sett har vi gode systemer som ivaretar dette i byer og tettere boligområder, men det er dårligere stelt i mer grisgrendte strøk, kanskje særlig i hyttebebyggelsen langs kysten og ute i skjærgården.

 

Minst mulig naturinngrep

Mange hytter er verken tilknyttet offentlig drikkevann eller offentlig avløp, men får pålegg om tilknytning. Ofte er hyttene plassert på en slik måte at det byr på mange utfordringer å føre frem vann- og avløpsledninger med tradisjonelle metoder. Man kan for eksempel ikke sprenge svaberg langs kysten for å legge rør.

– Vi har utviklet et system der vi fører frem vann og avløpsrør med minst mulig inngrep i naturen. Vi benytter vår anerkjente ØPD-metodikk, med trykkavløpssystemer og vanntilførsel helt fra kommunal tilkobling, via sjøledning og frem til hytta. Ved hjelp av kreative metoder som styrt boring, sjøledninger og utnyttelse av bergsprekker kan vi legge rør gjennom svaberg. Vi graver også grunne grøfter med små maskiner, som gir mindre inngrep i naturen.

 

Sparer naturen

For å tilbakeføre naturen til opprinnelig stand kverner operatørene opp de trærne som naturlig blir hogd i traséene, til flis. Dette blir så pakket i miljøsekker og deretter lagt som fyllmasse og isolasjon over rørene. Med dette sparer ØPD naturen for unødvendig anleggskjøring, og følger også pålegg om bruk av stedlige masser. Sekkene fylles også med frø – derfor er det nesten umulig å se hvor rørtraseene går, bare et år etter at anlegget er etablert.

 

Hytteeiere går ofte sammen

Det er vanlig at hytteeiere går sammen og etablerer et vannlag. Det reduserer kostnadene for den enkelte hytteeieren.

– ØPD bidrar i hele prosessen med bistand til å etablere vannlaget. Vi prosjekterer anlegget og gjør hele anleggsjobben, slik at de får et forskriftsmessig vann- og avløpssystem.

 

For spørsmål: Kontakt Kim Solvang på

483 04 879 eller mailto:kim@opd.no.

www.opd.no