ARTIKKELANNONSE
TOP IMG_0617
Ballplass fungerer som fordrøyningsbasseng ved kraftig nedbør.

Klimaendringene skaper mer overvann

For å møte utfordringen har Bærum kommune utarbeidet en egen strategi for håndtering av overvann.

– Dette er en byggestein i kommunens arbeid med håndtering av klimaendringer og mer nedbør, sier Reidar Kveine, overingeniør i Vann og avløp i Bærum kommune. – Overvann, det vil si vann som renner av på tak og andre tette flater etter nedbør, kan være til fare for liv og helse og gjøre stor skade, sier han.

 

Bærum kommune har så langt møtt overvannsutfordringene med planbestemmelser, skybruddsplan og kartlegging av vassdrag. – Vi ser at det i tillegg er behov for en strategi som formulerer mål for fremtidig overvannshåndtering i kommunen, sier Reidar Kveine. – Det innebærer at overvann som tema skal være en viktig del av kommuneplanens arealdel og følges opp i alle plansaker og inkluderes som en naturlig del av miljøet i eksisterende bebyggelse og planlagte bebygde omgivelser. Alle steder der det er mulig og nødvendig, skal det iverksettes tiltak for å dempe flomtopper for å sikre trygg bortledning av overvannet, og det skal iverksettes tiltak for å bedre kvaliteten på overvannet med fokus på rensetiltak, sier Reidar Kveine.

 

De overordnede målene skal tilpasses en tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. Ved lett nedbør fanges vannet opp og infiltreres til omgivelsene gjennom «grønne løsninger» som grønne tak, regnbed og permeable flater. Ved større nedbørsmengder skal vannet forsinkes og fordrøyes i for eksempel grøfter og midlertidig oversvømmelse av arealer som tåler det. Store nedbørsmengder skal ledes bort i trygge, åpne flomveier som åpne bekker og andre planlagte flomveier.

 

– Vi må bort fra tankesettet om at alt overvann skal ledes i rør, og heller ta i bruk andre løsninger med sikte på å bringe vannets kretsløp nærmere en naturlig tilstand, sier Reidar Kveine. – Utbyggere må lage en plan for overvannshåndtering i hvert prosjekt der det tilstrebes å håndtere overvannet lokalt og uten tilkobling til offentlig ledningsnett. Videre er det viktig å ivareta de naturlige dreneringsveiene – bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. I Bærum mener vi også at åpen overvannshåndtering gir både bedre estetiske kvaliteter og trivsel for kommunens innbyggere, sier Reidar Kveine.

 

Som en naturlig videreføring av overvannsstrategien skal Bærum kommune nå i gang med utarbeidelse av en handlingsplan for overvann. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i målene fra strategien og detaljere hvordan fastsatte mål skal nås.

SIDE IMG_1025
Solbergbekken ble gjenåpnet i 2016.
Foto: Bærum kommune